Guy_in_the_clouds

# cat knowledge >> /dev/brain 2> /proc/mind

0%


Một vài chia sẻ nhỏ nhỏ đúc kết lại sau gần 8 năm ngồi máy tính, kể từ khi trốn nhà đi chơi điện từ những năm cấp 2 cho đến công việc hiện tại, vì là một người có quá nhiều tài liệu học tiếng Nhật nên tôi có chút ít kinh nghiệm dưới đây…

Read more »