Guy_in_the_clouds

# cat knowledge >> /dev/brain 2> /proc/mind

Overview

Link download: VULNOS: 2
Difficulty: Easy
Đuỵt moẹ, phải nói là cái bài củ lìn này nhiều trap thực sự, đi mò mẫm mất thời gian vcl mà toàn rabbit hole.

Read more »

Overview

Link: https://tryhackme.com/room/ultratech1
Difficulty: Medium (Nhưng thực ra khá dễ)

Mở ra Task 1 có phầm mở đầu khá dài, anh em thích đọc thì đọc, còn không thì nhấn vào cái nút Deploy màu xanh kia mà bắt đầu cho đỡ mất thời gian.
TryHackMe mỗi lần Deploy sẽ ra một địa chỉ IP Lab khác nhau, nếu cảm thấy may mắn có thể đem mấy con số đó đi đánh đề.
Lần này con số may mắn của tôi là 10.10.3.122, tiếc cái lúc này đã quá 18h30 nên không còn tiết mục quay số xanh đỏ nữa, hmm…

Read more »

Overview

Link download: THE PLANETS: MERCURY
Difficulty: Easy

Đây là một machine trên Vulnhub, theo dạng boot2root, yêu cầu của bài là phải lấy được 2 flag trong user.txt và root.txt.
Okay, xem có gì ở đây nào.

Read more »
0%